เกี่ยวกับเรา » ความเป็นมา

วันที่โพสต์: 18 ก.พ. 2556

จำนวนคนเข้าชม: 13,049


 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด

ความเป็นมา

          ด้วยการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ในปัจจุบันได้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการต่อมวลสมาชิก โดยนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการดำเนินงานทั้งระบบงานหลัก /data/content/19/cms/ehklrstu2358.jpgเช่น ระบบทะเบียน สมาชิกและหุ้น ระบบเงินฝาก ระบบเงินกู้ ระบบบัญชี เป็นต้น ระบบสนับสนุนงานหลัก เช่น ระบบสวัสดิการสมาชิก ระบบการประกันชีวิต และระบบสนับสนุนงานบริการ เช่น ระบบสหกรณ์ทางโทรศัพท์อัตโนมัติ  (CO-OP Phone) ระบบสหกรณ์เอทีเอ็ม ระบบสื่อสารข้อความสั้น (SMS) ระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

          การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวด้านหนึ่งทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์มีศักยภาพในการ ให้บริการและมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น แต่อีกด้านหนึ่งก็มีผลทำให้สหกรณ์ต่าง ๆ ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้สหกรณ์ขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง หลายสหกรณ์แม้ว่าจะมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบ แต่ก็สามารถพัฒนา ไ/data/content/19/cms/aefimnorvz47.jpgด้อย่างจำกัด ล่าช้าและไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งยังมีปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านไอที หรือขาดองค์กรที่เป็นมืออาชีพด้านพัฒนาระบบไอทีของสหกรณ์โดยเฉพาะ ซึ่งอาจส่งผลให้เสถียรภาพของระบบงานสหกรณ์ในภาพรวมมีความเสี่ยงมากขึ้นในอนาคต

          อย่างไรก็ตามความร่วมมือร่วมใจของชาวสหกรณ์ สามารถที่จะนำความมั่นคงมาสู่ระบบงานสหกรณ์โดยส่วนรวมได้ หากขบวนสหกรณ์ของไทยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ ให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน โดยการลงทุนร่วมกัน ใช้ระบบงานร่วมกัน พัฒนาระบบงานร่วมกัน และใช้บุคลากรด้านไอทีร่วมกัน ก็จะทำให้ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาระบบงาน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ของประเทศไทย

 คณะบุคคลผู้ริเริ่ม

          คณะผู้นำสหกรณ์ “กลุ่มสหกรณ์ศูนย์กลางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแ/data/content/19/cms/ghpruvwxz126.jpgกาสื่อสารของขบวนการสหกรณ์” ได้เห็นชอบร่วมกันจัดตั้ง “ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด” โดยกลุ่ม สหกรณ์ศูนย์กลางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของขบวนการสหกรณ์ประกอบด้วยผู้แทนสหกรณ์ต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

1. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
         
1.1 นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ์
         
1.2 นายวิชิต สนธิวณิช
         
1.3 นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี

2. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด
          2.1 พล.ต.อ.นิพจน์  วีระสุนทร/data/content/19/cms/ekmrstvz1239.jpg
         
2.2 พล.ต.ท. วิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล
         
2.3 พ.ต.อ. บุญชัย  ฤาชัยสา
         
2.4 นายชัชวาล  ไหลนานานุกูล

3. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด
         
นายสมบูรณ์  เย็นเอง

4. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด
         
4.1 นางสาวกมลรัตน์  เอี่ยมพรรัตน์
         
4.2 นางบุษบา ชีชนะ
         
4.3 นางสาวณัฐนรี  ภาคกฐิน
         
4.4 นางสาวทิพวัลย์  อินวิเชียร

5. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด/data/content/19/cms/abhijmnrswx7.jpg
         
นายธนาคาร  วรรณอุบล

6. สหกรณ์ออมทรัพย์ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
         
6.1 นายอดิศร  แก้วบูชา
         
6.2 นายสัมพันธ์  พงศ์พานิช
         
6.3 นายทศพร  รัตนอำนวยชัย

7. สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์
         
7.1 นายปราโมช  ถาวร
         
7.2 นายบรรเจิด  สมหวัง
         
7.3 นายสมชาติ  เจริญทรัพย์/data/content/19/cms/abefijqvxy39.jpg
         
7.4 นางสาวกิติมา  เรืองแก้ว
         
7.5 นายศุภชัย  รักขคีรีรัตน์

8. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
         
8.1 ดร. ปรีชา  สิทธิกรณ์ไกร
         
8.2 ผศ. รังสรรค์  ปิติปัญญา
         
8.3 นางสาวสมศรี  หลิมตระกูล

9. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด
         
9.1 นายสาโรจน์  ประชาศรัยสรเดช
         
9.2 ว่าที่ ร.ต. ธตุรภัทร รัตนวิสาลนนท์
         
9.3 นายทวีทรัพย์  นาจำปา

10. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด/data/content/19/cms/cdnqwxy12379.jpg
         
นายประภาส  วรรณโรจน์

11. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จำกัด
         
11.1 นายสุชาติ  กลิ่นสุวรรณ
         
11.2 นางทองเปลว ศุภาคม
         
11.3 นางสาวเพลินพิศ แซ่เตีย

12. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด
         
นางสาวสุปราณี  ชลยุทธปรีชา

13. สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จำกัด
         
นายวีระศักดิ์  มั่นคงดี

14. สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานการปฏิบัติรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำกัด
         
14.1 นายเดชา  วิลาวรรณ
         
14.2 นางชลพร  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

         

          ในการเตรียมจัดตั้งได้มีการประชุมคณะกรรมการผู้จัดตั้ง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้

           ครั้งที่ 1    เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 เพื่อพิจารณากำหนดชื่อ วัตถุประสงค์ ประเภท ที่ตั้งสำนักงาน แผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ บัญชีรายชื่อสหกรณ์สมาชิก และข้อบังคับ/data/content/19/cms/cfhjmouvwxz1.jpg

          ครั้งที่ 2    เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 เพื่อพิจารณาการขอจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด

          ครั้งที่ 3    เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 เพื่อพิจารณาปรับปรุงวัตถุประสงค์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด

          ครั้งที่ 4    เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 เพื่อพิจารณาระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น การรับสมาชิกใหม่ แผนการดำเนินงาน และกำหนดการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก

          ครั้งที่ 5    เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 เพื่อพิจารณารับสมัครสมาชิกชุมนมและเตรียมความพร้อมการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก

 

การจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์

          ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล ประเภทออมทรัพย์เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 ตามเลขทะเบียนสหกรณ์ที่ 1020000925544 ด้วยทุนจดทะเบียน 60,000.00 บาท (หุ้นละ 1,000.00 บาท) โดยมีสหกรณ์ผู้ร่วมก่อตั้ง จำนวน 6 สหกรณ์ ประกอบด้วย

          สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
         
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด
         
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด
         
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด
         
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด
         
สหกรณ์ออมทรัพย์ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ตั้ง

          ในการจัดตั้งตามข้อบังคับได้กำหนดให้อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เป็นที่ตั้งสำนักงานของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด

วัตถุประสงค์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. เป็นศูนย์กลางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสหกรณ์

2. เป็นศูนย์กลางทางการเงินและธุรกิจการเงินของสหกรณ์สมาชิก โดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.  เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4. เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการของสหกรณ์สมาชิก โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

ชอท.,ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด, ระบบบริหารงานสหกรณ์,ระบบสหกรณ์,CCS Pro


แสดงความคิดเห็น

ปฏิทินกิจกรรม

VDO :

ความเป็นมาและประวัติการก่อตั้ง
ลงทะเบียน
อีเมลล์ :

อีเมล์นี้จะใช้เป็น username เพื่อเข้าสู่ระบบ
ชื่อ :
นามสกุล :
โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
ยืนยันรหัสผ่าน :
 
เข้าสู่ระบบ
อีเมลล์ :
รหัสผ่าน :
 
ลืมรหัสผ่าน
อีเมลล์ :
 
ตัวอย่าง. test@hotmail.com