เกี่ยวกับเรา » การสมัครสมาชิก

วันที่โพสต์: 18 ก.พ. 2556

จำนวนคนเข้าชม: 12,945


การสมัครสมาชิก

         การสมัครเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด  มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

         1. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด  คือ

             1.1 เป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ที่มีความประสงค์จะใช้ หรือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยี สารสนเทศ

             1.2 เป็นสหกรณ์ที่เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด

         2. มีเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้

             2.1 ใบสมัคร

             2.2 สำเนาเอกสารจดทะเบียนของสหกรณ์

             2.3 สำเนาข้อบังคับของสหกรณ์

             2.4 สำเนารายงานฐานะการเงิน หรืองบทดลองเดือนสุดท้ายก่อนสมัครเป็นสมาชิก

             2.5 สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ หรือ / และ ที่ประชุมใหญ่ ที่มีมติให้สมัครเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด

             2.6 บัญชีรายชื่อ และลายมือชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ของสหกรณ์ 

         3. เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการให้เข้าเป็นสมาชิกชุมนุมฯแล้วให้ชำระเงิน

             3.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า เงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
            
3.2 ค่าหุ้น 10 หุ้น (สิบหุ้น) หุ้นละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

 

         4. สหกรณ์จะเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ เมื่อได้ชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว 

           5. สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก 

             เมื่อคณะกรรมการดำเนินการแจ้งมติให้รับสหกรณ์เข้าเป็นสมาชิกแล้ว ให้ผู้แทนของสมาชิกนั้น

ๆ ลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชำระค่าหุ้นตามข้อบังคับ

ของชุมนุมสหกรณ์ให้เสร็จภายในเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้ว จึง

จะถือว่าได้สิทธิในฐานสมาชิก 

             5.1 สิทธิของสมาชิก มีดังนี้

             5.1.1 เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน

             5.1.2 เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

             5.1.3 เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ

ชุมนุมสหกรณ์

             5.1.4 ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากชุมนุมสหกรณ์

             5.1.5 สิทธิอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้ออื่นของชุมนุมสหกรณ์ 

             5.2 หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้

             5.2.1 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของชุมนุมสหกรณ์

             5.2.2 เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่ชุมนุมสหกรณ์นัดหมาย

             5.2.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของชุมนุมสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข็มแข็ง

             5.2.4 สอดส่องดูแลกิจการของชุมนุมสหกรณ์

             5.2.5 ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญ รุ่งเรืองและมั่นคง

5. สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก
เมื่อคณะกรรมการดำเนินการแจ้งมติให้รับสหกรณ์เข้าเป็นสมาชิกแล้ว ให้ผู้แทนของสมาชิกนั้น
ๆ ลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชำระค่าหุ้นตามข้อบังคับ
ของชุมนุมสหกรณ์ให้เสร็จภายในเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้ว จึง
จะถือว่าได้สิทธิในฐานสมาชิก
สิทธิของสมาชิก มีดังนี้
(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
(3) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ
ชุมนุมสหกรณ์
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากชุมนุมสหกรณ์
(5) สิทธิอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้ออื่นของชุมนุมสหกรณ์
หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของชุมนุมสหกรณ์
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่ชุมนุมสหกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของชุมนุมสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข็มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของชุมนุมสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญ รุ่งเรืองและมั่นคงสิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก

ดาวน์โหลดเอกสาร


แสดงความคิดเห็น

 

สิทธิพร say

ดีมากเลย

Post : 13 ส.ค. 2561 11:13:54

ปฏิทินกิจกรรม

VDO :

การสมัครสมาชิก
ลงทะเบียน
อีเมลล์ :

อีเมล์นี้จะใช้เป็น username เพื่อเข้าสู่ระบบ
ชื่อ :
นามสกุล :
โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
ยืนยันรหัสผ่าน :
 
เข้าสู่ระบบ
อีเมลล์ :
รหัสผ่าน :
 
ลืมรหัสผ่าน
อีเมลล์ :
 
ตัวอย่าง. test@hotmail.com