เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มการตลาด และนายสิทธิชัย 
อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาการ
ให้บริการทางการเงินระหว่างธนาคารออมสินกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด โดยมีนายบุญสน เจนชัยมหกุล รองผู้อำนวย
การธนาคารออมสิน  กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ  พล.ต.ท.วิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล ที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด 
นายวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที นางสาวภาวิณี นพตระกูล ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์ 
และนายสุภาวุฒิ ดาระอินทร์ ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อภาครัฐและสถาบัน ๒ ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ณ 
ห้องรามจิตติ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

    

http://www.coopthaiict.com/data/cms/1/beghjnoqtwz2.jpg

 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด

CO-OP THAI - The Federation of Thai ICT for Savings and Credit Cooperatives Limited

ตู้ปณ. 150 ปณศ. จตุจักร , กรุงเทพมหานคร ฯ 10900 

โทรศัพท์ 02-579-5699 

โทรสาร 02-579-4190 

E-mail : coopthaiict@gmail.com.

 

 


ส่งข้อมูลการติดต่อ

ปฏิทินกิจกรรม

ลงทะเบียน
อีเมลล์ :

อีเมล์นี้จะใช้เป็น username เพื่อเข้าสู่ระบบ
ชื่อ :
นามสกุล :
โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
ยืนยันรหัสผ่าน :
 
เข้าสู่ระบบ
อีเมลล์ :
รหัสผ่าน :
 
ลืมรหัสผ่าน
อีเมลล์ :
 
ตัวอย่าง. test@hotmail.com